regio   

sport   

cultuur   

handelaren   

computer   

horeca   

gezondheid   

jr & sr   

onderwijs   

nieuws

contact   

 
 

Meerjarenplan district Merksem 2014 - 2019

Op de districtsraad van 21 november 2013 wordt de meerjarenplanning voor 2014 – 2019 ter goedkeuring voorgelegd. De eerste accenten werden gelegd in uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord 2013-2018 en er werd voor 2014 een evenwichtige inzet van de beschikbare middelen uitgewerkt over de verschillende bevoegdheidsdomeinen van het district.

Het district Merksem voorziet in haar meerjarenplanning om fors te investeren. Het zal tijdens de jaren 2014 – 2019 voor een totaal van 15.498.200 EUR aan nieuwe investeringen doen. Er wordt tijdens dezelfde periode ook voor 4.367.300 EUR aan werkingskosten besteed.

Het districtsbestuur werkte een evenwichtige inzet van de beschikbare middelen uit over de verschillende bevoegdheidsdomeinen van het district.

Zo wordt voor 2014 ingezet op de realisatie van dringende projecten op publiek domein (De Wilgen, de afwerking van het Kluizeveldenplein, heropstart van de heraanleg van Rerum Novarumlaan, enz). Verder in de meerjarenplanning zijn ook de heraanleg van de Oude Bredabaan, Speelpleinstraat/Terlindenhofstraat en de heraanleg van een aantal straten, die in zeer slechte staat zijn, opgenomen (Beukenhofstraat, de Biezen, Van Roiestraat). Naast deze projecten heeft het district een substantieel budget voorbehouden voor onderhoudswerken, zodat onmiddellijk na de winter kan gestart worden met o.a. het herstel van de winterschade aan wegen en het vernieuwen van voet- en fietspaden in een aantal straten.

In het kader van de verdere uitvoering van het masterplan Groen Hart wordt de uitvoering van de aanleg van de nieuwe inkom van het Runcvoortpark aangevat, die het park voor de wijk aan de Rode Loop ontsluit. De opmaak van de plannen voor een groot project, dat de heraanleg van de Speelpleinstraat/Terlindenhofstraat (tot aan rond punt Rode Loop) omvat wordt opgestart, zodat de uitvoering kan aansluiten op de afwerking van de Bredabaan.

Er wordt werk gemaakt van het verbeteren en uitbreiden van de hondenloopzones. De paden in de parken worden aangepakt.

Het sport- en recreatiedomein Distelhoek wordt in 2014 verder vernieuwd met de aanleg van een padenstructuur door en rond het volledige domein. Op het gebied van sport is budget voorzien voor het structureel onderhoud van de lokale sportpleintjes. In samenwerking met het stadsbestuur wordt een inspanning gedaan om de atletiekpiste aan de Rode Loop te vernieuwen en uit te breiden. Ook voor de speelterreinen is een ruimer budget ingeschreven dan de vorige jaren zodat Merksem kan blijven bogen op een kwalitatief en uitgebreid aanbod van speelinfrastructuur.

Zowel het reguliere aanbod van jeugd- als van seniorenactiviteiten komt uitgebreid aan bod met tal van evenementen en initiatieven. Grote sportevenementen zoals Schaal Sels en de Havenpijl worden door het district ondersteund. Subsidiereglementen ondersteunen activiteiten van sportclubs en seniorenverenigingen. Jeugd bouwt aan de samenwerking met belangrijke partners waaronder jongerencentrum Bouckenborgh, KRAS, Voluntas enz.

2014 wordt het jaar van herdenking van de Groote Oorlog, waar ook het district heel wat activiteiten voor plant. Voor de uitvoering van culturele evenementen in het district wordt via een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid intensief samengewerkt met de 3 partners van deze vzw: bibliotheek, cultuurcentrum en cultuurantenne. Met vaste partners zoals het Nieuw Merksems Kamertoneel en de Koninklijke Kring voor Heemkunde worden projecten uitgewerkt, waaronder acties rond cultureel erfgoed in samenwerking met het MAS. Het district levert eveneens een bijdrage aan de verdere afwerking van de nieuwe inrichting van het cultuurcentrum in de Nieuwdreef met een investering in de realisatie van een “kunstmuur”.

Eveneens nieuw tijdens deze legislatuur wordt het uitwerken van een wijkgericht project waarmee de sociale cohesie in een wijk wordt versterkt door een buurt in de kijker te zetten of samen met bewoners een lokaal project te realiseren.

De heraanleg van de Bredabaan vestigt de aandacht op de grote nood aan ondersteuning voor en promotie van de middenstand. In samenwerking met de stad (dienst werk en economie) werkt het district beperkte acties uit (bv extra kerstversiering) en worden inspanning geleverd om middenstandsverenigingen te activeren.

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren